Z á p i s n i c a 

z výročnej členskej schôdze ZO SZCH Spišská Belá,

konanej dňa 13.2.2016

____________________________________________

Program:

 1. Zahájenie
 2. Prijatie nového člena – MCH, do ZO a predstavenie nových členov
 3. Voľby návrhovej a mandátovej komisi
 4. Voľba delegátov na oblastnú konferenciu
 5. Kontrola plnenia uznesenia z poslednej výročnej členskej schôdze
 6. Hodnotiaca správa za rok 2015
 7. Správa o hospodárení za rok 2015
 8. Správa revíznej komisie ZO SZCH
 9. Schválenie členského príspevku na rok 2017
 10. Program činnosti ZO SZCH na rok 2016
 11. Diskusia
 12. Návrh a schválenie uznesenia
 13. Občerstvenie
 14. Záver

 

    K bodu 1/:

    Schôdzu viedol a prítomných privítal predseda ZO - p. Straka. Ďalej bol schválený program v hore uvedenom znení.

K         K bodu 2/:

    Výročnou členskou schôdzou bolo jednomyseľne schválené prijatie nového uchádzača – MCH - do ZO, a to: Matúša Strelka, ktorý sa nám aj osobne              predstavil,

 

    K bodu 3/:

    Bola schválená návrhová a mandátová komisia v zložení: p. Jurkovič, p. Olekšák a p. Šebest. Komisia vo svojej správe skonštatovala, že výročná členská         schôdza je uznášania schopná.

 

    K bodu 4/:

    Navrhnutí delegáti na oblastnú konferenciu, (5.3.2016 v Štrbe), p. Tomala a p. Straka, boli jednomyseľne schválení.

 

K        K bodu 5/:

    Bolo skonštatované, že uznesenie z poslednej VČS bolo splnené až na dva body, a to: počet zasadaní výboru a nenahlasovanie účasti vystavovateľov na         výstavách.

 

K         K bodu 6/:

    V správe bola vyhodnotená činnosť ZO, a to zabezpečenie plánovaných akcií, ako napríklad varenie gulášu na Dni mesta, propagačnej výstavy na                 Zemiakárskom jarmoku Všetci vystavovatelia boli ocenení pohárom. Úroveň spomínanej výstavy sa rok čo rok zvyšuje. Propagačná výstava bola spojená aj     s posúdením králikov. Nakoľko sa rozrastajú rady chovateľov hydiny, do budúcna ZO plánuje posudzovať aj hydinu. Vďaka bola vyjadrená tým chovateľom,     ktorí sa aktívne podieľali na zdarnom priebehu výstav a organizovaných akcií a tiež chovateľom, ktorí robili nové klietky pre hydinu, napríklad aj Rastislavovi     Tomalovi a hlavne Vladimírovi Šatalovi, ktorý sa veľkou mierou pričinil o zhotovenie týchto pre chovateľov veľmi potrebných klietok. Táto akcia prebehla             mimo plánu činnosti. Predseda vyjadril poďakovanie v mene všetkých chovateľov ZO SZCH Spišská Belá za poskytnutú pomoc a dotácie pri organizovaní         akcií mestu Spišská Belá.

 

K        K bodu 7/:

S        So správou o hospodárení ZO za rok 2015 oboznámil prítomných pokladník ZO p. Straka.

 

    K bodu 8/:

S        Správu revíznej komisie ZO prečítal p. Tomala.

   

    K bodu 9/:

    Nakoľko je financií málo, bol vznesený návrh na zmenu výšky členského, lebo 1,- €, ktoré zostáva organizácii, je veľmi málo. Bol vyslovený návrh na             členský príspevok 10,- €, okrem MCH. Nakoniec bolo jednomyseľne schválené členské nasledovne: MCH – 1,- €; dôchodcovia – bez zmeny, teda 6,- € a         ostatní, teda pracujúci vo výške 10,- €.

 

    K bodu 10/:

    Po akceptovaní pripomienok k programu činnosti na rok 2016 bol tento jednomyseľne schválený.

 

 

K        K bodu 11/:

 • V rámci diskusie si členovia zaplatili členské príspevky a objednali rodové obrúčky.
 • p. Krempaský – oboznámil chovateľov so stavom registrácie králikov.
 • p. Krempaský – vzniesol návrh, aby pred každou výročnou členskou schôdzou bolo zasadnutie výboru.
 • Tajomníčka ZO požiadala prítomných o doplnenie kontaktných údajov a o aktualizáciu evidencie o chovaných zvieratách a tiež pripomenula, že chovatelia, ktorí sa zúčastňujú výstav, si stále neplnia svoju povinnosť o účasti na týchto výstavách informovať výbor ZO, za celé pôsobenie vo funkcii tajomníčky jej nebola nahlásená ani jedna účasť na výstave, na to p. Krempaský, ako prvý, si hneď túto povinnosť splnil.
 • P. Šugerek navrhol, aby sa zorganizovala už v minulosti spomínaná vlastná výstava. Okolo tohto návrhu sa rozprúdila obsiahla diskusia, z ktorej vzišiel návrh, aby sa táto výstava uskutočnila. O tomto návrhu sa hlasovalo a všetci prítomní návrh jednomyseľne schválili.

 

    K bodu 12/:

    P. Jurkovič z návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednomyseľne schválené.

 

    K bodu 13/:

    Po schválení uznesenia bol podávaný obed.

 

    K bodu 14/:

    Predseda poďakoval všetkým za účasť a zaželal všetko dobré a chovateľské úspechy.

 

 

Za       Zapísal: Róbert Jurkovič

 

S        Spracovala: Helena Ravingerová

 

 

V         V Spišskej Belej, 13.2.2016

 

 

U Z N E S E N I E

z výročnej členskej schôdze ZO SZCH v Spišskej Belej, konanej dňa 13.2.2016

 

Prítomní členovia ZO SZCH Spišská Belá na výročnej členskej schôdzi zobrali na vedomie:

 • Hodnotiacu správu za rok 2015, vrátane plnenia Uznesenia z výročnej členskej schôdze zo dňa 31.1.2015
 • Informácie o finančnom hospodárení
 • Správy revíznej komisie

 

Členská schôdza

1. schvaľuje:

 • program činnosti ZO SZCH na rok 2016
 • členské na rok 2017 nasledovne: 10,- € (z toho 5,- € pre ZO), 1, - € pre mladých chovateľov a 6,- € pre nepracujúcich dôchodcov 
 • 2 delegátov na oblastnú konferenciu v marci 2016: p. Straku a p. Tomalu

 

2. ukladá:

 • Doručiť „Zápisnicu z výročnej členskej schôdze“ a „Evidenčný list členov ZO SZCH“ na OV SZCH Poprad

Zodpovedný: predseda ZO a tajomníčka ZO                          Termín: 6.3.2016

 

 • do pokladne OV SZCH v Poprade uhradiť členské príspevky na rok 2016
 • doobjednať potrebné rodové obrúčky na rok 2016
 • objednať rodové obrúčky pre členov na rok 2017

Zodpovedný: pokladník ZO                                                    Termín: 6.3.2016

 

 • aktívne sa zúčastňovať akcií ZO a na členských schôdzach, resp. v prípade neúčasti sa včas ospravedlniť (telefonicky, poštou, mailom) predsedovi alebo tajomníčke ZO;

Zodpovední: všetci členovia ZO                                              Termín: podľa termínov schôdzí

 

 • uskutočniť zasadania výboru 3-krát ročne, z toho 1 krát vždy pred výročnou schôdzou

Zodpovedný: výbor ZO                                                          Termín: podľa potreby

 

 • zúčastniť sa akcie „Dni mesta“ na súťaži varenia gulášu a zorganizovať propagačnú výstavu na tomto podujatí

Zodpovedný: výbor ZO v spolupráci s členmi ZO                    Termín: jún 2016

 

 • usporiadať jednodňovú výstavu s posudzovaním na „Zemiakárskom jarmoku“ dňa 24. septembra 2016 (bez posúdenia v tom prípade, že by sa organizovala výstava väčšieho rázu s posudzovaním)

Zodpovedný: výbor ZO v spolupráci s členmi ZO                    Termín: september 2016

 

 • nahlasovať účasť na všetkých výstavách predsedovi alebo tajomníčke ZO, na ktorých sa členovia ZO SZCH zúčastňujú

Zodpovední: všetci členovia                                                    Termín: trvalý

 

 • Zistiť možnosť konania väčšej výstavy v súčinnosti s mestom Spišská Belá

Zodpovední: predseda, p. Tomala, p. Šugerek             Termín: podľa dohody s primátorom

 

V Spišskej Belej 13.2.2016