U Z N E S E N I E

z výročnej členskej schôdze ZO SZCH v Spišskej Belej, konanej dňa 23.2.2019

Členská schôdza

1.   berie na vedomie:

 • Hodnotiacu správu za rok 2018, vrátane plnenia Uznesenia z výročnej členskej schôdze zo dňa 27. 1.2018
 • Informácie o finančnom hospodárení
 • Správy revíznej komisie

2. schvaľuje:

 • program činnosti ZO SZCH na rok 2019
 • delegátov na oblastnú konferenciu v marci 2019: predseda ZO p. Rastislav Tomala , p. Jaroslav Andráš a p. František Straka
 • prijatie nového člena do ZO
 • zvýšenie členského poplatku
 • zakúpenie altánku

3. ukladá:

 • doručiť „Zápisnicu z výročnej členskej schôdze“ a „Evidenčný list členov ZO SZCH“ na OV SZCH Poprad

Zodpovedný: predseda ZO a tajomník ZO                             Termín: ....... 

 • do pokladne OV SZCH v Poprade uhradiť členské príspevky na rok 2019
 • doobjednať potrebné rodové obrúčky na rok 2019
 • objednať rodové obrúčky pre členov na rok 2020

Zodpovedný: pokladník ZO                                                    Termín: ...........

 • doručiť na OV SZCH  Poprad návrh na ocenenie chovateľov

Zodpovedný: predseda ZO                                                  Termín: .............

 • pred každou akciou zvolať schôdzu všetkých členov
 • zorganizovať brigádu na prenesenie klietok

Zodpovedný: predseda ZO                                                     

 

 

 

 

V Spišskej Belej 23.2.2019

 

 Zápisnica

z výročnej členskej schôdze ZO SZCH Spišská Belá,

konanej dňa 23.2.2019

____________________________________________

 

Program:

 1.   Zahájenie + prezencia
 2.   Voľby návrhovej a mandátovej komisie
 3.   Prijatie nového člena
 4.   Hodnotiaca správa za rok 2018
 5.   Správa o hospodárení za rok 2018
 6.   Správa revíznej komisie ZO SZCH
 7.   Program činnosti ZO SZCH na rok 2019
 8.   Kontrola plnenia uznesenia z VČS 2018
 9.   Voľba delegátov na oblastnú konferenciu
 10.   Diskusia, občerstvenie
 11.   Návrh a schválenie uznesenia
 12.   Záver

 

K bodu 1/:

Predseda  ZO, p. Tomaľa privítal prítomných. Ďalej bol schválený program v hore uvedenom znení. Prítomný členovia sa zapísali do prezenčnej listiny.

 

K bodu 2/:

Bola schválená návrhová a mandátová komisia v zložení: p. Jozef Body, p. Karol Šebest, p. Martin Zdeněk.  Komisia skonštatovala, že z celkového počtu 22 členov je prítomných 15, čo je 68,18% a VČS je uznášania schopná. Neprítomných bolo 7 členov.

 

K bodu 3/:

VČS bolo jednomyseľne schválené prijatie jedného nového uchádzača do našej ZO, a to:  ..........

 

K bodu 4/:

P. Tomaľa prečítal Hodnotiacu správu za rok 2018 a oboznámil prítomných s plnením úloh, kde skonštatoval, že väčšina  úloh bola splnená.

 

K bodu 5/:

Správu o hospodárení ZO za rok 2018 predniesol revízor ZO p. Strelko.

 

K bodu 6/:

Revíznu správu za rok 2018 predniesol revízor ZO, p. Strelko.

 

K bodu 7/:

Prítomný členovia ZO navrhli program činnosti na rok 2019:

 • usporiadať 3. Beliansku výstavu drobných zvierat,
 • zorganizovať varenie gulášu pri príležitosti Dní mesta Spišská Belá,
 • zorganizovať propagačnú výstavu na Zemiakarskom jarmoku,
 • prevezenie klietok zo Spišskej Belej do Strážok,
 • zakúpenie altánku.

 

 

 

K bodu 8/:

Bolo skonštatované, že uznesenie z VČS z roku 2018 bolo splnené, okrem brigády na opravu klietok.

 

K bodu 9/:

Za delegátov na konferenciu OV PP boli za ZO SZCH Spišská Belá jednomyseľne zvolení: predseda ZO p. Rastislav Tomala,  p. František Straka a p. Jaroslav Andráš, p. Eduard Kremapský sa konferencie zúčastní ako čestný hosť, p. Jozef Body ako člen OV PP.

 

K bodu 10/:

 • V rámci tohto bodu boli  zaplatené členské príspevky, členovia si objednali a zaplatili rodové obrúčky na rok 2020. Tiež boli vyrovnané poplatky za tetovanie králikov,
 • p. Eduard Krempaský predniesol krátky súhrn činností a výsledkov ZO za rok 2018,
 • odovzdali sa ocenenia zo SZCH – čestné odznaky a plakety,
 • vyhodnotila sa súťaž o najlepšieho chovateľa ZO SZCH Spišská Belá – ocenení boli za králiky p. Tomaľa, za hydinu p. Body, MCH králiky Jakub Andráš, MCH hydina Mário Šugerek,
 • navrhlo sa zvýšenie členského poplatku a to 1 euro MCH, 7 eur dôchodcovia, 11 eur ostatní členovia,
 • P. Straka vyhodnotil 2. Obvodovú výstavu v Spišskej Belej,
 • Predseda ZO SZCH Spišská Belá p. Tomaľa predniesol možnosť kandidovať do republikového orgánu.

 

 

K bodu 11/:

P.  Jozef Body z návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie:

 

-  pred každou akciou treba zvolať schôdzu všetkých členov,

-  chovatelia sú povinný nahlasovať účasť na výstave,

-  schválenie zvýšenia členského poplatku,

-  zakúpenie altánku

 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

 

K bodu 12/:

Predseda ZO poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial im veľa osobných a chovateľských úspechov.

 

Spracoval: Jozef Body

 

 

V Spišskej Belej, 23.2.2019